હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૨ સીની.) Account officer in GSRTC

0
77

Gsrtc published an advertisement for account officer posts.

details..

Advt.No GSRTC/201819/16
Post હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૨ સીની.) Account officer
Class વર્ગ-૨ સીની.
Department G.S.R.T.C
Description / Duties AS PER ADVERTISEMENT
PayScale AS PER ADVERTISEMENT
Probation AS PER ADVERTISEMENT
Age 21 to 35
PH Description AS PER ADVERTISEMENT
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER ADVERTISEMENT
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions AS PER ADVERTISEMENT

 

Click here for Notification

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here